CONVOCATÒRIA D'ASSeMBLEA CONSTITUIENT DEL COL·LEGI

D'acord amb la Llei 1/2008, de 22 de febrer, de creació del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears, la convocatòria consta de: 

Data i hora el proper 9 de novembre del 2021 a les 18 h

Lloc: l'Estudi General Lul·lià, c/ Sant Roc, 4, Palma (Mallorca). També estarà disponible un canal per assistir-hi en línia.

 

Ordre del dia:

 

  1. Aprovar, si escau, la gestió de la comissió gestora
  2.  Aprovar els estatuts definitius del Col·legi
  3. Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents als òrgans col·legiats.
  4.  Precs i preguntes

DocumentacIó:

  • Estatuts provisionals i Composició de la comissió gestora
  • Projecte d’estatuts definitius.
  • Anunci d'Assemblea al BOIB (23/10/2021)

El Projecte d’Estatuts del Col·legi, resta oberta a esmenes, del 23 d'octubre al 6 de novembre de 2021.  Disposau d’aquest formulari d’esmenes.

 

Tal i com s’indica als Estatuts Provisionals, per accedir a l'Assemblea és necessari que s’acrediti la condició de llicenciat, graduat o doctorat en ciències ambientals. Disposau d’aquest formulari d’inscripció (Cal adjuntar còpia del DNI i del Títol universitari).

 

 

Descarga
Comissió Gestora i Estatuts Provisional
Documento Adobe Acrobat 70.2 KB
Descarga
Projecte Estatuts COAMBIB_Revisio 23_10_
Documento Adobe Acrobat 395.6 KB
Descarga
Anunci BOIB.pdf
Documento Adobe Acrobat 121.3 KB

resum del procés de creació del col·legi d'ambientals

Entre les finalitat de l'Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears, hi havia l'objectiu d'impulsar la creació del Col·legi. Aquest està essent un procés llarg, però amb l'esforç comú de cada vegada hi estam més a prop. 

Aquí teniu una breu cronologia de les passes fetes fins ara: 

 

2008 - Llei de creació

Amb la Llei 1/2008, de 22 de febrer, de creació del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències Ambientals de les Illes Balears, (BOIB Núm 30, 1/8/2008), aprovada per unanimitat del Parlament de les Illes Balears,  es va iniciar el camí legal. 

Descarga
Llei 1/2008 creació del Col·legi
COAMBIB_Llei 1_2008 creacio CPLDCAIB_CAT
Documento Adobe Acrobat 20.9 KB

El 13 de Setembre del mateix any, dintre dels 6 mesos estipulats per Llei, es va convocar l'Assemblea Constituent, a la Finca Pública de Son Real, la qual va quedar postposada fins a nova data. 

represa dels estatuts

L'any 2017 l'Assemblea d'ALCAIB va acordar tornar a donar un impuls al Col·legi. La motivació va ser la necessitat de diposar d'una entitat jurídica pròpia que donés veu a la professió. 

Una comissió comença a treballar amb la revisió i l'actualització dels Estatuts, també per posar-los d'acord amb l'administració electrònica.

 

Informe orientador

L'any 2019 es va sol·licitar al registre d'entitats l'emissió d'un Informe Orientador als Estatuts, per tal de donar una garantia jurídica al text proposat. Varem rebre les aportacions per part de l'assessoria jurídica.

Enllaç al Servei d'Entitats Jurídiques. Registre de col·legis professionals.

Proposta d'estatuts

Finalment ja es disposa d'una proposta d'estatuts treballada i consensuada.

La podeu consultar en el document adjunt. 

Descarga
Projecte Estatuts COAMBIB_Revisio 23_10_
Documento Adobe Acrobat 395.6 KB

COMISSIÓ GESTORA

 

El 2021 la Comissió Gestora reprèn els tràmits i les gestions i estableix un full de ruta a curt termini per convocar l'Assemblea constituent. 

Descarga
Documentació comissió gestora
Comissió Gestora i Estatuts Provisional
Documento Adobe Acrobat 70.2 KB

Convocatòria assemblea constituent

 

Dia 23 d'octubre surt publicada al Butlletí Oficial de les Illes Balears la Convocatòria de l’assemblea constituent del Col·legi Professional de Llicenciats i Doctors en Ciències

Ambientals de les Illes Balears.

Descarga
Convocatòria de l'Assemblea Constituent del Col·legi
BOIB.pdf
Documento Adobe Acrobat 121.3 KB

col·legis d'ambientòlegs a l'estat