recurs davant la mancomunitat del raiguer

EL COL·LECTIU DE PROFESSIONALS EN CIÈNCIES AMBIENTALS POSA UN RECURS DAVANT LA MANCOMUNITAT DEL RAIGUER PER TORNAR A INCOMPLIR EN LA GARANTIA D'IGUALTAT D'OPORTUNITATS EN ELS LLOCS DE FEINA PÚBLICS

 

S’ha obert un borsa per optar a un lloc de treball en educació ambiental que afavoreix als qui ja treballen a la Mancomunitat i a on no es demana la titulació adequada. 

 

L’Associació de Llicenciats/des en Ciències Ambientals de les Illes Balears - ALCAIB - , dins les accions de defensa de la professió, ha interposat un recurs de reposició contra les bases per a crear una borsa de treball d’Educador/a Ambiental a la Mancomunitat des Raiguer per entendre que no s’ajusta a dret i no contempla que l’educació ambiental requereix de formació i de competències específiques per a que les funcions es puguin desenvolupar adequadament.

 

Els punts de discordància són els següents: 

1. Només s’exigeix un títol de batxillerat, quan les funcions del lloc de treball requereixen coneixements propis d’una titulació universitària.  La Mancomunitat incompleix així el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. 

A falta d’una titulació específica en educació ambiental -que sí existeix a altres països- sí que hi ha un conveni col·lectiu del sector a on és un requisit tenir un títol oficial d’estudis universitaris. Els graduats i graduades en Ciències Ambientals podem complir amb escreix aquesta funció, donada la nostra formació i s’ha de posar en valor que aquelles persones qui han de transmetre a la ciutadania els valors del medi ambient, han de tenir una bona formació específica. 

 

2.Es vulnera el principi d’igualtat d’oportuntiats, quan en una clàusula de les bases es diu “L'ordre de cridada als aspirants s'alterarà per donar preferència als qui tinguin un contracte amb la Mancomunitat”. Aquest fet va en contra del principis d’igualtat d’oportunitats, de mèrit i capacitat, i d’accés en condicions d’igualtat a les funcions i càrrecs públics que contemplen els articles 103.3  i 23.2 de la Constitució respectivament.

 

Les Bases acordades per la Junta de Govern Local de la Mancomunitat des Raiguer  han estat també objecte de recurs de reposició per part del sindicat STEI Intersindical seguint els mateixos preceptes.

 

És el segon recurs que interposa ALCAIB a la Mancomunitat des Raiguer en menys de 2 anys contra bases de l’àrea de medi ambient en les qual hi troba aspectes del tot inadequats. A l’octubre de 2018 ALCAIB ja va interposar recurs contra les bases d’un concurs-oposició per a la creació d’una plaça de tècnic/a de medi ambient. En aquell cas es vulnerava el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública pel següent motiu: dins del termini de presentació de sol·licituds (10 dies hàbils) s’havia de presentar un projecte sobre “Sistema de recollida selectiva de residus porta a porta: experiències, estratègies d’implementació i Pla d’acció d’optimització” d’un màxim de 30 pàgines. Aquest requisit era excloent, ja que aquelles persones que havien estat desenvolupat aquestes tasques amb anterioritat, podien tenir accés a una informació, de la què els altres aspirants no disposaven.

 

Com a professionals del medi ambient volem denunciar la falta de sensibilitat respecte a la professió d’educador/a ambiental, que representa una gran responsabilitat, requereix d’habilitats i coneixements, i és una eina bàsica per a la transformació dels hàbitats de la societat en temes tant cabdals per les administracions locals com són l’adequada gestió de residus. 

 

Des d’ALCAIB promovem un reconeixement a dins la societat, i especialment, mereixem que l’administració pública garanteixi l’accés als professionals degudament formats, en igualtat de condicions, als llocs de feina públics, des d’on es pugui defensar el medi ambient amb fonament. Valoram molt positivament el fet que les entitats locals generin llocs de feina en bones condicions per als professionals del medi ambient, ara bé, s’ha de fer amb totes les garanties. És per això que des del col·lectiu de professionals en ciències ambientals, denunciam totes aquelles ofertes, concursos o procediments de selecció que no s’ajusten a dret o que no plantegen els requisits d’accés adequats.

 

Creiem que la Mancomunitat del Raiguer encara és a temps de rectificar. Aquesta és una institució clau en la vertebració dels serveis i competències dels petits municipis del Raiguer i el seu bon fer resultarà fonamental per dotar de qualitat als serveis en relació al medi ambient.