Propostes als partits polítics sobre medi ambient

ÉS MOMENT DE PRIORITZAR EL MEDI AMBIENT

 

Els professionals del medi ambient, graduats i llicenciats en ciències ambientals, hem vist com en els últims anys, tot i que la nostra carrera acadèmica estigui molt ben valorada amb nota de tall, i surtin graduats formats i capaços de fer front a problemàtiques ambientals, encara no disposam del suficent reconeixement i espai en el mercat laboral.

A la vegada veiem com institucions, empreses i tot tipus de col·lectius es fan seus els adjectius de “sostenible”, “renovable”, “ecològic” i similars, però malauradament, aquests termes no venen dotats de suficients recursos per fer-los realitat, més enllà del discurs.

Nosaltres disposam d'eines i coneixement, només demanam que se’ns cedeixi un espai en el mercat laboral, per tal de poder aplicar la sostenibiltiat real.

És per això que ens adreçam als responsables polítics de totes les formacions que properament concorreran a les eleccions estatals, europees, autonòmiques i locals, per tal que el medi ambient passi de ser sols un discurs, a ser una prioritat i una realitat.

Estam en un moment d’emergència climàtica, i els propers anys són clau per tal de revertir una situació de degradació dels ecosistemes que permeten les condicions de vida sobre el plantea. Les Illes podem ser vertaders laboratoris de sostenibilitat, i ser un exemple a nivell Europeu, per la implementació de polítiques ambientals efectives.

 

Per tot l’anterior, demanam:

 

Europees

 

1. Fomentar el perfil professional del graduat en ciències ambientals, dins el marc comú europeu.

 

Estatals

 

1. Promoure la figura de l’ambientòleg, ens els programes i projectes en matèria de medi ambient de l’administració estatal.

2. Continuar amb els esforços per executar el “PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030. Hacia una Estrategia Española de Desarrollo Sostenible”, especialment en la fita 8.5 de plena ocupació i treball decent. Tenir especial cura que els llocs de treball que es generin siguin amb formació de medi ambient.

 

Autonòmiques - Parlament

 

1. Modificar la Llei 5/2005, de 26 de maig, per a la conservació dels espais de rellevància ambiental (LECO), que ha quedat desfasada des del 2007, quan es va aprovar la Llei 42/2007 de Patrimoni Natural i Biodiversitat.

2. Aprovar una Llei d’Aigües de les Illes Balears. No existeix cap marc normatiu propi en matèria d’aigües, i la Llei estatal (Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas) no contempla gairebé els aqüífers subterranis i la seva problemàtica.

3. Elaborar el desenvolupament normatiu de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. Artículo 7. Competencias administrativas. 1. El desarrollo legislativo y la ejecución de esta ley corresponden a las comunidades autónomas en cuyo territorio se localicen los daños causados o la amenaza inminente de que tales daños se produzcan.

 

Autonòmiques - Govern de les Illes Balears

 

1. Elaborar i aprovar, en la menor brevetat possible el “Pla d’acció per a la implementació de l’Agenda 2030 a les Illes Balears”. 

2. Dotar d’un fons econòmic específic la implementació de l’Agenda 2030 a les Illes Balears, i tenir especial cura ens els aspectes de coordinació interadministrativa.

3. Ampliar la dotació del cos facultatiu superior de Ciències Ambientals a la propera convocatòria d’oposicions a la CAIB, generant com a mínim 5 places de funcionari.

4. Des de la Conselleria de Treball, realitzar una coordinació efectiva al SOIB i una formació específica a tots els agents d’ocupació, per tal que coneguin el perfil professional de l’ambientòleg i puguin aplicar-ho correctament a les convocatòries de feina (termes erronis com ambientologia, FP de ciències ambientals, i d’altres, han de quedar desterrats).

5. Des de la Conselleria de Funció Pública, treballar per homogeneiztar la figura de tècnic de medi ambient a nivell local, i promoure que existeixi aquesta figura en tots els Ajuntaments. Reservar un nombre de places per als ambientòlegs.

6. Des de la Conselleria de Medi Ambient, potenciar la figura del Punt d’Informació Ambiental, dotant-lo de suficients recursos, així com als equipaments associats: Centre de Recursos en Educació Ambiental i Aula de la Mar.

7. Realitzar el desplegament amb suficients recursos humans i econòmics, de les lleis ambientals aprovades recentment: canvi climàtic, residus, parc natural d’es Trenc, ampliació de Cabrera, decret de posidònia,...entre d’altres.

8. Demanar en tots els contractes públics, l’aplicació de clàusules ambientals efectives.

9. Reprendre la publicació i la difusió de l’Estat del Medi Ambient a les Illes Balears, derivat del compliment de la Llei 27/2006 per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient, i que s’ha deixat de publicar des de 2015.

10. Realitzar el desplegament efectiu de la Llei estatal 26/2007 de responsabilitat mediambiental.

11. Dotar a l’Impost de Turisme Sostenible de criteris contrastables i avaluables per tal de garantir i donar compte, que els projectes que es financen amb aquest fons finalista contribueixen a la protecció i millora del medi ambient.

 

Local - Consell de Mallorca

 

1. Modificar la Relació de Llocs de Trebal, per tal que el professional ambientòleg pugui ocupar els llocs de tècnic de medi ambient, corregint així els errors històrics.

2. Elaborar i aprovar, en la menor brevetat possible el “Pla d’acció per a la implementació de l’Agenda 2030 a Mallorca”, en coordinació amb el Pla de les Illes Balears.

3. Crear i dotar suficientment en termes de personals i recursos econòmics, una “Oficina de suport a la sostenibiltiat ambient local”, que pugui generar coneixement i recursos per als municipis de tot Mallorca. Un referent en aquest sentit és la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibiltiat de la Diputació de Barcelona.

4. Demanar en tots els contractes públics, l’aplicació de clàusules ambientals efectives.

 

Local - Ajuntaments

 

1. Crear la plaça de tècnic de medi ambient en tots aquells Ajuntaments que encara no en disposin.

2. Demanar en tots els contractes públics, l’aplicació de clàusules ambientals efectives.