Assemblea anual d'ALCAIB, 9 de març de 2019.

El dissabte dia 9 de març ha tengut lloc l’assemblea anual d’ALCAIB (Associació de Llicenciats en Ciències Ambientals de les Illes Balears), una cita on es reuneixen els ambientòlegs i ambientòlogues amb l’objectiu de retre comptes de l’any anterior i parlar dels reptes com a professionals dels medi ambient de l’any en curs. En aquesta ocasió, una vintena d’ambientòlegs ens reunirem durant tot el matí per a parlar, debatre i trobar solucions als aspectes més rellevants de l’Associació.

L’assemblea ha començat amb la presentació del nostre soci Sergio Puyol, cofundador de Recycl3r, empresa emergent que implementa solucions tecnològiques com ara Recicla Ya: prova pilot duta a terme a Palma amb l’objectiu de fomentar el reciclatge a través d’una aplicació amb informació de reciclatge utilitzant codis de barra de productes i codis QR únics per a contenidors de reciclatge. Un projecte innovador i molt interessant finançat per la Unió Europea en el marc del programa de investigació Horitzó 2020.

Pel que fa al gruix de l’assemblea, s’han explicat les tasques i activitats dutes a terme durant l’any 2018 en les diferents àrees d’actuació, com l’assistència a la Fira del Medi Ambient, participació al programa Incorporació Immediata de IB3 Ràdio, i en especial en la defensa de la professió que agrupa totes aquelles activitats que impliquin defensar tant al sector públic com al privat situacions de greuge cap als titulats en Ciències Ambientals de les Illes Balears.

Concretament, durant l’any 2018 Alcaib ha hagut de presentar escrits, recursos o assistir a reunions amb diferents administracions públiques amb les que la professió d’ambientòleg es troba vulnerada en relació amb altres perfils professionals. El medi ambient és una matèria que, en detriment d’altres com ara sanitat, educació o serveis socials, no compta amb veu pròpia, necessita de professionals i grups d’interès que li donin veu. Mentre no es garanteix l’accés dels professionals del medi ambient a llocs de feina a l’administració pública, s’està valorant de menys el medi ambient. Els fronts que ara mateix té obertes l’associació amb l’Administració són els següents:

1.      Consell Insular de Mallorca: 4 anys treballant per a la modificació de la RLT per a incloure la titulació de Ciències Ambientals a places on per les seves funcions hi correspon i a altres on simplement s’hi ha observat requisits anòmals. Un exemple clarificador d’aquests requisits anòmals a la RLT del Consell Insular de Mallorca és el fet que per a les places de tècnic/a de grau mitjà de medi ambient a la Unitat d’educació ambiental els únics requisits que es contemplen, excloent qualsevol altra titulació, són tres anys complets de les Llicenciatures en Història i Història de l’Art; aquest fet evidencia que els requisits no s’adapten a les funcions d’un tècnic/a GM en medi ambient ni a l’actual sistema educatiu universitari. I així, altres places dins la mateixa administració.

2.      Ajuntament de Palma: la RLT de l’Ajuntament no té un perfil específic de tècnic superior ambientòleg, quan sí que ho tenen Ajuntaments de mida similar com Múrcia. Això fa que per accedir a l’Ajuntament, només comptem amb la plaça de Tècnic de Medi Ambient, a on s’hi accepten fins a 11 titulacions. 6 d’aquestes titulacions sí que compten amb perfil propi, com ara enginyers agrònoms, enginyers civils, geògrafs o biòlegs. Així titulacions més “tradicionals” tenen doble porta d’entrada a l’Ajuntament i els ambientòlegs només podem optar a un lloc de feina genèric.

3.      Mancomunitat del Raiguer: arrel d’una convocatòria que, a criteri d’Alcaib, no complia amb els criteris d’igualtat d’oportunitat en la presentació de sol·licituds per a formar-ne part es va presentar un recurs de reposició en aquest sentit i es varen dur a terme tant la visita de l’expedient com una reunió amb els responsables de la convocatòria.

Un altre tema central de l’assemblea ha estat les passes a dur per a la constitució del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de les Illes Balears (COAMBIB) en procés de constitució, i que s’espera que dins el 2019 ja estigui constituït.

 

Com a cloenda, ALCAIB segueix activa i present en totes les necessitats que demandin els socis i sòcies, treballant per a que els titulats/des en Ciències Ambientals tinguin accés a totes les places on hi poden desenvolupar les funcions.