SOIB Joves Qualificats Entitats Locals 

Última actualització: 10/10/2018

 

Apunta't fins al 30 de setembre 

Publicació de les ofertes a partir de l'octubre (cercador d'ofertes del SOIB). 

 

CONCURS - OPOSICIÓ  INSTITUT ESPANYOL D'OCEANOGRAFIA 

Última actualització: 16/08/2018

 

Titulat superior d'activitats tècniques i professionals 

Presentació de les sol·licituds fins al 23 d'agost del 2018

 

 

CONCURS - OPOSICIÓ COSSOS DOCENTS DE SECUNDÀRIA

Última actualització: 12/09/2018

 

12/09/2018: Resolució del 3 de setembre, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu.  

12/09/2018: Resolució de 5 de setembre de 2018, per la qual es regula la fase de pràctiques dels aspirants que han superat el procediment selectiu dels cossos docents

02/08/18: Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2018, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents modificada per la Resolució de 25 de maig de 2018

20/07/2018: Resultats definitius de la fase d'oposició

6/07/2018: Resultats de les proves 

13/06/2018: Correcció d'errades i publicació de la llista definitiva d'aspirants

08/06/2018: Composició definitiva dels tribunals 

23/05/2018: Resolució de 23 de maig de 2018, per a la qual es modifica la Resolució de 15 de maig de 2018 per la qual es fa pública la llista definitiva d'admesos i exclosos.

15/05/2018: LListes definitives d'admesos i exclosos

Llistat provisional d'admesos i exclosos (termini de reclamació fins al 4 de maig) 

Composició dels tribunals

Temaris

Convocatòria

 

 

 

 

BORSES IBANAT 

Última actualització: 12/11/2018

 

Tècnic/a Forestal, Incendis i Biodiversitat a Mallorca 

Facultatiu/va tècnic/a en Educació Ambiental a Eivissa

Tècnic/a Forestal, Incendis i Biodiversitat a Eivissa 

 

Guia de Cabrera

 

Oficial Biodiversitat Eivissa

 

Oficial Biodiversitat Menorca

 

Tècnic/a en EA 

 

Cap Eivissa i Formentera

 

Facultatiu Superior Espais Naturals

 

Zelador Espais Naturals

 

OPOSICIONS CAIB 2018

Última actualització: 13/11/2018

13/11/18: Llista definitiva de persones aspirants que han superat el primer exercici

22/10/18: Llistes provisionals de persones aspirants que han superat el primer exercici de les proves selectives.

17/10/18: Distribució per aules de les persones aspirants convocades al primer exercici de les diferents escales i especialitats dels cos facultatiu superior. 

04/10/18: Publicació de les llistes definitives de persones admeses i excloses de diverses especialitats del cos facultatiu superior

04/10/18: Constitució tribunals qualificadors dels cossos facultatius

20/09/18: Previsió data 1er exercici Cos Facultatiu Superior i Facultatiu Tècnic

19/09/18: Constitució tribunals qualificadors dels cossos facultatius

26/07/18: Llista provisional de persones aspirants admeses i excloses

Se encuentra pendiente la modificación de las bases de las convocatorias específicas sobre la titulación requerida para el acceso a la especialidad y se otorgará un nuevo plazo para presentar solicitudes, previsiblemente durante el mes de agosto.

11/08/18 Modificació del calendari de desenvolupament dels exercicis per accedir als cossos facultatius

06/11/2018:  Llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses. Publicació de les dates, hores i llocs de realització del primer exercici.

16/11/2018: CAF, escala d'agents de medi ambient. Distribució de les persones aspirants convocades al primer exercici de les proves selectives pel torn lliure.

 

 

BORSÍ EXTRAORDINARI TAE Superior medi ambient_ Ajuntament de Palma

Última actualització: 15/10/2018

 

09/10/2018 Llistat provisional de la fase de concurs. Es poden formular al·legacions fins al 15 d'octubre. 

Llistat definitiu de la fase d'oposició. S'obre el termini per presentar mèrits fins al 27 de juliol.  

Citació als aspirants per a revisió exercici: 11/06/2018

Llista provisional de qualificacions de l'exercici únic: 23/05/2018

Exercici únic de les proves selectives: 10/04/2018

Convocatòria exercici únic borsí extraordinari TAE Superior Medi Ambient: 27/02/2018

Publicació de la convocatòria del borsí: 10/01/2017