Peritatges: Què cal saber?

Segons la Llei d’Enjudiciament Civil, quan en un procés judicial, “siguin necessaris coneixements científics, artístics, tècnics o pràctics per valorar fets o circumstàncies rellevants en l'afer o adquirir certesa sobre aquests, les parts poden aportar al procés el dictamen de pèrits que posseeixin els coneixements corresponents o sol·licitar, en els casos que preveu aquesta llei, que n'emeti dictamen un pèrit designat pel tribunal”. Per comptar amb aquests pèrits, al mes de gener de cada any, la Secretaria Judicial ha de sol·licitar als diferents col·legis i associacions professionals, l’enviament d’una llista de col·legiats disposats a actuar com a pèrits.

El Departament de Justícia coordina i facilita l'accés per part dels òrgans judicials a les llistes elaborades pels col·legis en suport informàtic. Aquest accés permet a cada òrgan judicial la identificació del pèrit adequat mitjançant la recerca per especialitat i per partit judicial. Per tant, i dins aquest context, l'Associació de Llicenciats/des en Ciències Ambientals de les Illes Balears elabora anualment aquesta llista amb els ambientòlegs/gues associats interessats a formar-ne part i la trametrà al Departament de Justícia.

A la Llei 1/2000, de 7 de gener, d’Enjudiciament Civil, concretament al capítol sisè, secció 5a, del dictamen de pèrits, s’especifiquen quins són els aspectes a tenir en compte abans d’acceptar un peritatge:

 

Qui pot sol·licitar un pèrit?

La designació d’un pèrit pot ser sol·licitada per qualsevol de les dues parts implicades en un procediment (encàrrec de part) o pot ser per designació judicial (encàrrec d’ofici). Tanmateix, el tribunal pot designar un únic pèrit per emetre un informe comú per a les dues parts. En aquest cas, l'abonament dels honoraris del pèrit correspon a ambdós litigants per parts iguals.

 

A què s'està obligat com a pèrit?

Preparació acadèmica: d’acord amb la Llei 1/2000, “Els pèrits han de tenir el títol oficial que correspongui a la matèria objecte del dictamen i a la seva naturalesa. Si es tracta de matèries que no estiguin compreses en títols professionals oficials, han de ser nomenats entre persones enteses en aquelles matèries”.

Terminis i jurament: Una vegada comunicat al pèrit la seva designació, aquest disposa de cinc dies per manifestar si accepta l’encàrrec. En cas afirmatiu, es fa el nomenament i el pèrit ha de manifestar sota jurament o promesa que “ha actuat i, si s'escau, que actuarà amb la màxima objectivitat possible, que pren en consideració tant el que pugui afavorir com el que sigui susceptible de causar perjudici a qualsevol de les parts, i que coneix les sancions penals en què pot incórrer si incompleix el seu deure com a pèrit.”

Presència al judici: Tant les parts com el tribunal poden demanar que els pèrits autors dels dictàmens compareguin en el judici, o si s'escau, en la vista del judici verbal. El pèrit haurà d'exposar o explicar el dictamen o respondre preguntes, objeccions o propostes de rectificació o intervenir-hi de qualsevol altra manera, segons demanin les parts.

Presentació del peritatge: El pèrit que designi el tribunal ha d'emetre el seu dictamen per escrit, que ha de fer arribar al tribunal en el termini que se li hagi assenyalat. Aquest dictamen s'ha de traslladar també a les parts per si consideren necessari que el pèrit concorri al judici o a la vista, a l'efecte que aporti els aclariments o les explicacions que siguin oportuns.

Presència d’alguna de les parts durant el treball del pèrit: d’acord amb la Llei 1/2000, “Quan l'emissió del dictamen requereixi algun reconeixement de llocs, objectes o persones, o dur a terme operacions anàlogues, les parts i els seus defensors ho poden presenciar, si amb això no s'impedeix o es destorba la feina del pèrit i es pot garantir l'encert i la imparcialitat del dictamen”. Per tant, si el tribunal admet la presència d’alguna de les parts, el pèrit ha d’avisar directament a les parts amb una antelació de 48 hores com a mínim del dia, l’hora i el lloc en què s’han de dur a terme les operacions.

 

A què es té dret com a pèrit?

Acceptació del peritatge: Els pèrits designats poden refusar l’acceptació del peritatge, adduint una causa que serà considerada pel tribunal. Si es considera suficient, serà substituït pel següent de la llista.

Terminis i provisions de fons: el pèrit designat pot sol·licitar, en els tres dies següents al nomenament, la provisió de fons que estimi necessària, que ha de ser a càrrec de la liquidació final. El tribunal ordenarà a la part o les parts que hagin proposat la prova pericial que paguin la quantitat fixada en el compte de dipòsits i consignacions del tribunal en un termini de cinc dies. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dipositat la quantitat establerta, el pèrit queda eximit d'emetre el dictamen, sense que es pugui procedir a una nova designació.

 

*Font: Plana web del COAMB